districte7pilates@gmail.com

     

Pilates en Barcelona Districte 7

Política de Privacitat

ÍNDEX

 1. Objectiu de la Política de Privacitat
 2. Definicions
 3. Identitat del Responsable del Tractament
 4. Lleis i normatives aplicables
 5. Principis aplicables al tractament de les dades personals
 6. Activitats de Tractament de dades realitzades
 7. Informació necessària i actualitzada
 8. Dades personals de menors d’edat
 9. Mesures de seguretat tècniques i organitzatives
 10. Drets dels interessats
 11. Reclamacions davant l’Autoritat de Control
 12. Acceptació i canvis en la Política de Privacitat

1.- OBJECTIU DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present “Política de Privacitat i Protecció de Dades” té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les dades personals per part de LAURA GONZALEZ PEREZ, fent el màxim esforç per vetllar pels drets fonamentals, l’honor i llibertats de les persones de les quals es tracten dades personals complint les normatives i lleis vigents que regulen la Protecció de Dades personals segons la Unió Europea i l’Estat Membre espanyol i, en concret, les expressades en l’apartat “Activitats de Tractaments” d’aquesta Política de Privacitat.

Per tot això, en aquesta Política de Privacitat i Protecció de dades, s’informa els usuaris del Website https://www.districte7pilates.com de tots els detalls del seu interès respecte a com es realitzen aquests processos, amb quines finalitats, quines altres entitats podrien tenir accés a les seves dades i quins són els drets dels usuaris.

2.- DEFINICIONS

«Dades personals»: Tota informació sobre una persona física identificada o identificable (“l’usuari del Website”); es considerarà persona física identificable tota persona la identitat de la qual es pugui determinar, directa o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com per exemple un nom, un número d’identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d’aquesta persona.

«Tractament»: qualsevol operació o conjunt d’operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, ja sigui per procediments automatitzats o no, com la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d’habilitació d’accés, coteig o interconnexió, limitació, supressió o destrucció.

«Limitació del tractament»: el marcatge de les dades de caràcter personal conservades amb la finalitat de limitar el seu tractament en el futur.

«Elaboració de perfils»: tota forma de tractament automatitzat de dades personals consistent en utilitzar dades personals per avaluar determinats aspectes personals d’una persona física, en particular per analitzar o predir aspectes relatius al rendiment professional, situació econòmica, salut, preferències personals, interessos, fiabilitat, comportament, ubicació o moviments d’aquesta persona física.

«Pseudonimització»: el tractament de dades personals de manera tal que ja no puguin atribuir-se a un interessat sense utilitzar informació addicional, sempre que aquesta informació addicional figuri per separat i estigui subjecta a mesures tècniques i organitzatives destinades a garantir que les dades personals no s’atribueixin a una persona física identificada o identificable.

«Fitxer»: tot conjunt estructurat de dades personals, accessibles segons criteris determinats, ja sigui centralitzat, descentralitzat o repartit de forma funcional o geogràfica.

«Responsable del tractament» o «responsable»: la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o altre organisme que, sol o conjuntament amb altres, determini els fins i mitjans del tractament; si el Dret de la Unió o dels Estats membres determina els fins i mitjans del tractament, el responsable del tractament o els criteris específics per al seu nomenament podrà establir-los el Dret de la Unió o dels Estats membres.

«Encàrrec del tractament» o «encarregat»: la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o altre organisme que tracti dades personals per compte del responsable del tractament.

«Destinatari»: la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o altre organisme al qual es comuniquin dades personals, es tracti o no d’un tercer. No obstant això, no es consideraran destinataris les autoritats públiques que puguin rebre dades personals en el marc d’una investigació concreta de conformitat amb el Dret de la Unió o dels Estats membres; el tractament d’aquestes dades per aquestes autoritats públiques serà conforme amb les normes en matèria de protecció de dades aplicables als fins del tractament.

«Tercer»: persona física o jurídica, autoritat pública, servei o organisme diferent de l’interessat, del responsable del tractament, de l’encarregat del tractament i de les persones autoritzades per tractar les dades personals sota l’autoritat directa del responsable o de l’encarregat.

«Consentiment de l’interessat»: tota manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per la qual l’interessat accepta, ja sigui mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, el tractament de dades personals que el concerneixen.

«Violació de la seguretat de les dades personals»: tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades;

«Dades genètiques»: dades personals relatives a les característiques genètiques heretades o adquirides d’una persona física que proporcionen una informació única sobre la fisiologia o la salut d’aquesta persona, obtinguts en particular de l’anàlisi d’una mostra biològica d’aquesta persona.

«Dades biomètriques»: dades personals obtingudes a partir d’un tractament tècnic específic, relatives a les característiques físiques, fisiològiques o conductuals d’una persona física que permetin o confirmin la identificació única d’aquesta persona, com imatges facials o dades dactiloscòpiques.

«Dades relatives a la salut»: dades personals relatives a la salut física o mental d’una persona física, inclosa la prestació de serveis d’atenció sanitària, que revelin informació sobre el seu estat de salut.

«Establiment principal»: a) pel que fa a un responsable del tractament amb establiments en més d’un Estat membre, el lloc de la seva administració central a la Unió, llevat que les decisions sobre els fins i els mitjans del tractament es prenguin en un altre establiment del responsable a la Unió i aquest últim establiment tingui el poder de fer aplicar aquestes decisions, en aquest cas l’establiment que hagi adoptat aquestes decisions es considerarà establiment principal; b) pel que fa a un encarregat del tractament amb establiments en més d’un Estat membre, el lloc de la seva administració central a la Unió o, si no en té, l’establiment de l’encarregat a la Unió on es realitzin les principals activitats de tractament en el context de les activitats d’un establiment de l’encarregat en la mesura que l’encarregat estigui subjecte a obligacions específiques d’acord amb el present Reglament.

«Representant»: persona física o jurídica establerta a la Unió que, havent estat designada per escrit pel responsable o l’encarregat del tractament d’acord amb l’article 27 del RGPD, representi el responsable o l’encarregat respecte a les seves respectives obligacions en virtut del present Reglament.

«Empresa»: persona física o jurídica dedicada a una activitat econòmica, independentment de la seva forma jurídica, incloses les societats o associacions que exerceixin regularment una activitat econòmica.

«Autoritat de control»: l’autoritat pública independent establerta per un Estat membre d’acord amb el que disposa l’article 51 del RGPD. En el cas d’Espanya és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

«Tractament transfronterer»: a) el tractament de dades personals realitzat en el context de les activitats d’establim